Takayoshi Oshima; Shunta Nishioka; Yuka Kikuchi; Shota Hirai; Kei-ichi Yanagisawa; Miharu Eguchi; Yugo Miseki; Toshiyuki Yokoi; Tatsuto Yui; Koji Kimoto; Kazuhiro Sayama; Osamu Ishitani; Thomas E. Mallouk; Kazuhiko Maeda, An Artificial Z-scheme Constructed from Dye-Sensitized Metal Oxide Nanosheets for Visible Light-Driven Overall Water Splitting, J. Am. Chem. Soc. 2020, 142(18), 8412–8420

Published APR 13 2020

Contact

Contact